มาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

พิมพ์
PDF


                วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเีรียนต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามศักยภาพของแต่ละแห่ง
สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@moe.go.th 
 ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

Linux server.media.moe.go.th 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Nov 10 18:01:38 UTC 2015 x86_64