รางจืด

พิมพ์
PDF
“รางจืด” (Thunbergia luarifolia Linn.)...
โดย...นายสิทธิชัย ติโลกะวิชัย ชื่ออื่น กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียวคาย รางเย็น ดุเหว่า ทิดพุด น้ำนอง ย่ำแย่ แอดแอ

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@moe.go.th 
 ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

Linux server.media.moe.go.th 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Nov 10 18:01:38 UTC 2015 x86_64