สศช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองและประชุมครั้งที่ 1/2557

พิมพ์
PDF
         
          
               คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะอนุกรรมการฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน โดยมีนายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานมูลนิธิพัฒนาไท เป็นประธานอนุกรรมการ  และพลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์  เป็นประธานที่ปรึกษา ทำหน้าที่วางกรอบทิศทางนโยบาย การดำเนินงานและกำหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งให้คำปรึกษาและเสนอแนะการดำเนินงานธนาคารสมอง และได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการชุดใหม่ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส  หลานหลวง  กรุงเทพฯ   

 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@moe.go.th 
 ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

Linux server.media.moe.go.th 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Nov 10 18:01:38 UTC 2015 x86_64