การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองเพื่อการเผยแพร่ขยายผล”

พิมพ์
PDF

             สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองเพื่อการเผยแพร่ขยาย ผล" เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 57 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นของวุฒิอาสาฯ ในการหารูปแบบ แนวทางการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองระดับจังหวัด สร้างและขยายเครือข่ายการทำงานของวุฒิอาสาฯ  ระดับจังหวัด ระหว่างจังหวัด ในภูมิภาค และขยายไปยังเครือข่ายอื่นๆ  รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทธนาคารสมองและผลงานของวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งวุฒิอาสาฯ ได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@moe.go.th 
 ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

Linux server.media.moe.go.th 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Nov 10 18:01:38 UTC 2015 x86_64