การดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พิมพ์
PDF

           

          สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ “นำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมอง” ปี 2557 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นร่วมกับวุฒิอาสาฯ และภาคีการพัฒนา ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2557
 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@moe.go.th 
 ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

Linux server.media.moe.go.th 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Nov 10 18:01:38 UTC 2015 x86_64