แผ่นพับ ธนาคารสมอง

พิมพ์
PDF
 แผ่นพับ..ธนาคารสมอง: ธนาคารแห่งภูมิปัญญา...
...แผ่นพับ ธนาคารสมอง..ธนาคารแห่งภูมิปัญญา แสดงถึงความเป็นมา สถานภาพของวุฒิอาสาธนาคารสมอง การดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ที่วุฒิอาสาดำเนินการ รวมไปถึงการดำเนินงานในอนาคตอย่างย่อ...  

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@moe.go.th 
 ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300