เกณฑ์มาตรฐานงานอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา

พิมพ์
PDF
                      วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้นเพื่อใ้ห้โรงเรียนต่างๆ ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณประโยชน์ และถูกสุขลักษณะ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@moe.go.th 
 ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300