เกี่ยวกับเรา

พิมพ์
PDF

          ตามที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดตั้งธนาคารสมอง โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง ตลอดจนเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เพื่อนำวุฒิอาสาธนาคารสมองมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศอย่างกว้างขวาง นั้น

          กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำเว็บไซต์วุฒิอาสาธนาคารสมองกระทรวงศึกษาธิการ (www.brain.moe.go.th) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ด้วย

 

        

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@moe.go.th 
 ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

Linux server.media.moe.go.th 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Nov 10 18:01:38 UTC 2015 x86_64